Od 31.03.2013 godine počeo je da se primenjuje Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. 

Komercijalne transakcije su ugovorene transakcije izmedju javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno izmedju privrednih subjekata koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pruzanje usluga uz naknadu, u koje su ubrajaju i gradjevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge. Znači, radi se o transakcijama izmedju javnog sektora i privrednih subjekata kao i izmedju privrednih subjekata a cilj je sprečavanje neizmirenja novčanih obaveza u roku.

 

Zakonom su propisani rokovi za izmirenje novčanih obaveza izmedju privrednih subjekata a najvažnije je da se ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana. Ukoliko ne postoji pisani ugovor izmedju privrednih subjekata ili ako nije utvrdjen rok za izmirenje novčanih obaveza ili kada je ugovoren rok duži od 60 dana, dužnik je obavezan da bez prethodne opomene izmiri novčanu obavezu u roku od najkasnije 60 dana. 

Izuzeci od osnovnog roka su:

a)kod isplate u ratama taj rok ne može da bude duži od 90 dana s tim da najmanje 50% novčane obaveze mora da bude isplaćeno zaključno sa istekom polovine ugovorenog roka

b)plaćanje uz sredstvo obezbedjenja - ako se obezbedi poveriocu bankarska garancija sa klauzulom neopoziva, bezuslovno, naplativa na prvi poziv bez prigovora ili avalirana menica od strane banke

c)ako je dužnik registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga mogu se ugovoriti duži rokovi za nabavku repromaterijala za obavljanje osnovne delatnosti-semenski i sadni materijal, zaštitna sredstva i djubrivo.

 

Rok za izmirenje novčanih obaveza počinje da teče prvog narednog dana od dana kada je dužnik primio fakturu odnosno drugi zahtev za plaćanje od poverioca koji je ispunio svoju ugovornu obavezu ili od dana kada je poverilac ispunio svoju obavezu ili od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze ako je ugovorom ili zakonom predvidjen odredjeni rok za takav pregled koji ne može da bude duži od 30 dana. 

Rok za izmirenje novčanih obaveza, kada je u ugovornom odnosu javni sektor dužnik a privredni subjekt poverilac, ne može biti duži od 45 dana. Kada je dužnik republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava RFZO tj.zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija odnosno lokalna vlast, rok za izmirenje novčanih obaveza može biti do 90 dana. Kada je dužnik privredni subjekat a javni sektor poverilac rok za izmirenje novčanih obaveza ne može da bude duži od 60 dana. 

Za javni sektor je propisano postepeno skraćivanje roka za izmirenje novčanih obaveza u ugovornom odnosu sa privrednim subjektima u slučaju kada su subjekti javnog sektora dužnici. Za 2013 godinu rok je 150 dana, za 2014 rok je 120 dana a od 01.01.2015.godine rok je 90 dana. 

U slučaju kašnjenja dužnika u plaćanju poverilac ima pravo da zahteva naknadu u iznosu od 20.000,00 dinara. Takodje, obračunava se i plaća kamata u visini utvrdjenoj zakonom o zateznoj kamati. 

Nadzor nad sprovodjenjem zakona u komercijalnim transakcijama izmedju privrednih subjekata vrši Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije tako što podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Zakonom su propisane novčane kazne za prekršaje kada se ne izmire novčane obaveze u rokovima utvrdjenim zakonom. Za pravno lice odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora novčana kazna je od 100.000,00 dinara do 2.000.000,00 dinara. Za preduzetnike je propisana novčana kazna od 10.000,00 do 500.000,00 dinara. Za fizičko lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva novčana kazna je od 10.000,00 do 150.000,00 dinara. Za odgovorno lice u javnom sektoru i odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna je od 5.000,00 do 150.000,00 dinara. 

Zakon se primenjuje na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31.03.2013. godine kao i na komercijalne transakcije čija realizacija nije započeta do 31.03.2013 a koje proističu iz ugovornog odnosa zaključenog pre 31.03. s tim što se odredbe tog ugovora moraju uskladiti sa zakonom. 

04.04.2013.god.

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top