Izmene zakona objavljene su u „Službenom glasniku RS“ broj 47 od 29.05.2013. godine. Stupio je na snagu 30.05.2013.godine i od tada se primenjuje. Najvažnije izmene:

1.    Oporezivanje zarada

  • smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%
  • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776,00 dinara na 11.000,00 dinara (ujedno je povećana stopa doprinosa za PIO na teret zaposlenih sa 11% na 13%)
  • uvedena je kategorija lična zarada preduzetnika koja se smatra zaradom u skladu sa ovim zakonom
  • zaradom se takodje smatraju i primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod poslodavca ostvari od lica koja se smatraju povezanim licem sa poslodavcem
  • tretman zarade imaju i sva nenovčana primanja a posebno primanja u vidu hartija od vrednosti
  • za zaposlene radnike koji su upućeni na rad u inostranstvo, osnovicu poreza čini stvarno isplaćena zarada
  • omogućava se poreska olakšica za premiju za dobrovoljno zadravstveno osiguranje. Kao i za premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.. 2.Prihodi od samostalne delatnosti
  • uvodi se kategorija „lična zarada preduzetnika“ –važi za one koji porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti bez obzira da li vode prosto ili dvojno knjigovodstvo. Ovo znači da se preduzetnik može opredeliti da jedan deo neto prihoda predstavlja njegovo primanje od rada na koji plaća redovne poreze i doprinose na zaradu (redovan radni odnos) a preostali iznos dobiti bi predstavljao oporezivu dobit na koju bi se primenjivala stopa od 10%. To znači da kod preduzetnika knjigaša u buduće mogu postojati oni koji plaćaju po starom poreze i doprinose na oporezivu dobit i druga kategorija koji su se opredelili za ličnu zaradu preduzetnika kao deo dobiti na koje plaćaju poreze i doprinose i preostali deo dobiti na koji se primenjuje stopa od 10% -u prihode od samostalne delatnosti se uključuju i prihodi od delatnosti poljoprivrede i šumarstva a obveznik poreza je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u odgovarajući registar i koje vodi poslovne knjige -novine kod paušala su povećanje dozvoljenog prometa sa 3.000.000,00 na 6.000.000,00 dinara i to važi već za 2013 godinu, a paušalno oporezivanje ne važi za oblast računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta, trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, u čiju delatnost ulažu i druga lica i koji je evidentiran i kao obveznik PDV-a 

 

3.Prihodi od kapitala

Ovim prihodom se smatraju: - kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita - dividende i učešća u dobiti uključujući i likvidacioni ostatak iznad vrednosti uloženog kapitala - prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda - prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti a prihod se smatra zakupnina i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga osim plaćanja troškova koji zavise od obima potrošnje zakupca. Poreska stopa je ostala 20% dok se normirani troškovi povećavaju sa 20% na 25%. 

 

4.Kapitalni dobitak

Kapitalni dobitak odnosno gubitak je razlika izmedju prodajne cene i nabavne cene ostvarene prenosom stvarnih prava na nepokretnostima, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice. 

 

5.Ostali prihodi

A) kod dobitaka od igara na sreću iznos koji se izuzima od plaćanja poreza je snižen na 11.000,00 dinara, a ujedno je propisano umanjene dobitka većeg od 11.000,00 dinara za iznos uplate na osnovu koje je pojedinačni dobitak ostvaren. B)drugi prihodi U oporezivanje drugih prihoda uključeno je i uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe kao i prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti koje nisu u njegovom vlasništvu (podzakup) s tim da oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za plaćenu zakupninu (normirani troškovi se ne priznaju) 

 

6.Godišnji porez na dohodak gradjana

Po novom su obuhvaćeni i nerezidenti za dohodak koji ostvare po osnovu rada obavljenog na teritoriji Republike Srbije. U dohodak koji podleže godišnjem oporezivanju uključuje se i prihod koji obveznik ostvari po osnovu prava na povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez je do 15.05. naredne godine (prethodno utvrdjeni rok je bio 15.03) 

 

7.Utvrdjivanje i naplata poreza

U cilju smanjenja troškova poreskog postupka uvodi se, za veći krug obveznika, princip samooporezivanja. Samooporezivanje kao način utvrdjivanja poreske obaveze za: -prihodi od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige -obaveza preduzetnika je da u poreskoj prijavi obračuna: a)konačno obračunati porez-za poreski period za koji se prijava podnosi, b) mesečnu akontaciju poreza za tekući poreski period -na kapitalne dobitke -na prihode koji isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice i preduzetnik 

 

Suprotno od samooporezivanja po rešenju nadležnog poreskog organa utvrdjuje se i plaća porez na: a)paušalni prihod od samostalne delatnosti, b)godišnji porez na dohodak gradjana. Uvedeni su i neki novi rokovi za podnošenje poreskih prijava: -poreska prijava za godišnji porez na dohodak gradjana: rok 15.05. (prethodni rok 15.03.). 

 

Takodje je za prihode od nepokretnosti odredjen kao mesno nadležni poreski organ za podnošenje poreske prijave onaj, na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top