1.Propisana je mogućnost plaćanja PDV obeveze po naplaćenom potraživanju,

 za izvršen promet dobara i usluga ( tzv. sistem naplate ) za određenu kategoriju obveznika. Ovi poreski obveznici su obavezno mesečni poreski obveznici. Sistem naplate nije obaveza, nego mogućnost. Savet DOO “TRGOSERVIS”-a je zadržati postojeći način obračunavanja PDV, jer su postavljeni određeni uslovi za primenu ovog sistema kao : konačna obaveza da se posle 6 meseci odlaganja PDV plati.


2.Izvršena je izmena u pogledu definisanja tzv. malog obveznika i njegovog prava za evidentiranje u sistem PDV. Malim obveznikom se smatra lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000,00 dinara. 

 

3.Izvršena je izmena u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga. U ukupan promet dobara i usluga neće se uračunavati promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na prethodni porez, kao i promet opreme i objekata za vršenje delatnosti za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV po opštoj i posebnoj stopi i postoji poresko oslobođenje sa pravom odbitka prethodnog poreza. Znači da se u ukupan promet dobara i usluga, uračunava samo promet za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV i promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 

 

4.Povećan je cenzus za obavezno evidentiranje u sistem PDV sa 4.000.000,00 na 8.000.000.00 dinara ukupnog prometa. Obveznik koji u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara dužan je da najkasnije do isteka prvog roka za predaju poreske periodične prijave ( 15-ti odnosno 20-ti u mesecu za prethodni obračunski period ), podnese evidencionu prijavu poreskoj upravi. Svi ostali poreski obveznici, koji u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili promet od 8.000.000,00 dinara, imaju mogućnost da se evidentiraju za obavezu plaćanja PDV, ali nemaju tu obavezu.Sve navedeno važi i za poljoprivrednike. 

 

5.Povecan je cenzus za utvrđivanje mesečnog poreskog perioda sa 20.000.000,00 na 50.000.000,00 dinara ukupnog prometa. To znači da obveznici PDV, koji u 2012.godini ostvare ukupan promet u iznosu većem od 20.000.000,00 a manjem od 50.000.000,00 dinara od 01.01.2013.god. od mesečnih postaju tromesečni obveznici i prvu poresku prijavu treba da podnesu do 20.04.2013.god. Dosadasnji mesečni poreski obveznici koji će u 2012.godini ostvariti ukupan promet veći od 20.000.000,00 a manji od 50.000.000,00 dinara imaju mogućnost ako žele da zadrže dosadašnji ( mesečni ) poreski period da podnesu poreskoj upravi zahtev do 15.01.2103.god. 

 

6.Preciziran je status poljoprivrednika i mogućnost evidentiranja u sistem PDV . Od 01.10.2012.godi. povećan je procenat za utvrđivanje iznosa PDV nadoknade sa 5% na 8% i propisana je obaveza plaćanja PDV nadoknade isključivo na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika, čime se ukida mogućnost plaćanja u gotovom novcu. Poljoprivrednicima se smatraju : - fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda - fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava Od 01.01.2013..god. poljoprivrednik može u bilo koje vreme u toku godine da se opredeli za obavezu plaćanja PDV bez ispunjenja bilo kakvih uslova, podnošenjem evidencione prijave i u ovom slučaju obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine, nakon čega može da podnese zahtev za prestanak plaćanja PDV nadležnom organu. Od 01.01.2013.god. propisana je obaveza za poreskog obveznika da uz poresku prijavu mora da dostavi i obaveštenje o poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, a koji mu je u prethodnih 12 meseci izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 1.000.000,00 dinara.Ovo obaveštenje sadrži najmanje podatke o imenu i prezimenu, kao i adresi i PIB-u poljoprivrednika. Obaveštenje obveznik dostavlja uz poresku prijavu za poreski period u kojem mu je poljoprivrednik izvršio promet u iznosu većem od 1.000.000,00 dinara. 

 

7.Izvršene su izmene u vezi sa brisanjem obveznika iz evidencije PDV. Ovim odredbama bliže je uređen postupak brisanja obveznika iz evidencije PDV u slučaju prestanka obaveze plaćanja PDV i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti u sledećem smislu : - U slučaju prestanka obaveze plaćanja PDV : obveznik koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara, uključujući i malog obveznika i poljoprivrednika, podnosi zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV, a nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije PDV. - U slučaju prestanka obavljanja delatnosti : obveznik koji prestaje da obavlja delatnost, dužan je da najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PPPDV. Propisano je da zahtev za brisanje iz evidencije za PDV obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja delatnosti i da nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV sa propisanim podacima. Obveznik je dužan da na dan prestanka PDV aktivnosti - izvrši popis dobara, opreme,objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa na osnovu kojih je imao pravo odbitka PDV i da o tome sačini popisnu listu, - izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa zakonom - utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra, osim za opremu, objekte i ulaganja u objekte Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza za dobra, kao i ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte obveznik iskazuje kao dugovani PDV u poreskoj prijavi, a uz poresku prijavu za poslednji poreski period nadležnom poreskom organu dostavlja i popisnu listu. Obveznici koji se brisu iz evidencije PDV-a : - Podnose poresku prijavu na dan podnošenja zahteva za brisanje, zajedno sa popisnom listom, pri čemu se u ovom slučaju poreska prijava podnosi za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje , do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti. - Plaćaju PDV u roku od 15 dana od dana podnošenja poreske prijave, ako se radi o licu koje nastavlja da obavlja delatnost, odnosno do dana podnošenja zahteva za brisanje APR-a. Na kraju 2012.godine, poreska uprava NEĆE AUTOMATSKI izvršiti brisanje iz evidencije za PDV obveznike PDV-a koji su u 2012.godini ostvarili ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000,00 dinara. To znači da će se od 01.01.2013.godine brisanje obveznika iz evidencije za PDV vršiti isključivo na osnovu opredeljenja obveznika PDV-a, odnosno isključivo na osnovu podnošenja njegovog zahteva za brisanje. Zahtev za brisanje se ne može podneti pre isteka od dve godine. 

 

8.Propisano je sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za zatečena dobra kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV. Lica koja se evidentiraju u sistem PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra koja poseduju na dan koji prethodi danu otpočinjanja PDV aktivnosti, a koja su nabavili u periodu od 12 meseci pre otpočinjanja PDV aktivnosti. Odbitak prethodnog poreza po ovom osnovu, obveznik ne može da ostvari za opremu I objekte za vršenje delatnosti, međutim ova zabrana se ne odnosi na dobra čija je nabavna vrednost manja od 500.000,00 dinara a koja se knjiži kao oprema na racunu 023. 

 

9.Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu I objekte za vršenje delatnosti, kao i za ulaganja u te objekte. Za detaljnija objašnjenja možete se obratiti svom referentu. 

 

10.Uvedeno je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet dobara pri čijoj nabavci obveznik nije imao pravo na prethodni porez, kao i za promet dobara za koja je u prethodnoj fazi prometa postojala obaveza plaćanja poreza na imovinu. Propisane su dve nove tačke kojima se propisuje poresko oslobođenje za promet : - Dobara za koja pri nabavci obveznik nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza. - Dobara za koja je u prethodnoj fazi prometa postojala obaveza plaćanja poreza na imovinu. Dobra za koja pri nabavci obveznik nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza. Od 01.01.2013.god. za promet dobara ( putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca, vazduhoplova,tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, TV i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija ) za koja obveznik nije imao pravo na odbitak PDV obveznik nije dužan da obračunava i plaća PDV. U ispostavljenom računu od 01.01.2013.god. obveznik PDV će morati u napomeni da navede da je promet oslobođen PDV po članu 25. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV ( za putničke automobile, motocikle, jahte, čamce i vazduhoplove ) odnosno po članu 25. stav 2. tačka 3a) Zakona o PDV ( za tepihe, električne aparate za domaćinstvo, TV i radio prijemnike, umetnička dela likovne i primenjene umetnosti i druge ukrasne predmete koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija ) Dobra za koja je u prethodnoj fazi prometa postojala obaveza plaćanja poreza na imovinu. Poresko oslobođenje se odnosi isključivo na promet dobara koja su predmet poreza na imovinu, a to su nepokretnosti ( građevinski objekti ), upotrebljavano motorno vozilo ( osim mopeda, motokultivatora, traktora i radne mašine ) pri čemu treba imati u vidu da se promet zemljišta oporezuje po propisima o oporezivanju imovine, a da je oslobođeno PDV po Zakonu o PDV. Prema ovoj uredbi, poresko oslobođenje važi kod prometa upotrebljavanih putničkih automobila nabavljenih bez PDV od fizičkih ili drugih lica koja nisu u sistemu PDV ili kod prometa pojedinačnih dobara ( objekata I putničkih automobila ) za koje je kod pribavljanja plaćen porez na prenos apsolutnih prava. U ispostavljenom računu za ovaj promet, u kojem nije obračunat PDV, obveznik se poziva na poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 3b) Zakona o PDV. 

 

11.Izvršene su izmene u oporezivanju prometa upotrebljavanih putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova. Kod prometa putničkih automobila za potrebe obavljanja delatnosti od 01.01.2013.godine oporezivanje se vrši po sledećem pravilu : -Ako je obveznik PDV nabavio putnički automobil sa PDV, a nije imao pravo na prethodni porez, kod prvog sledećeg prometa i svih prometa koji slede, promet se uvek vrši bez obračuna PDV-a, odnosno sa plaćanjem poreza na prenos apsolutnih prava. -Ako je obveznik nabavio putnički automobil bez PDV, u svim sledećim prometima ne obračunava i ne plaća PDV, odnosno svi prometi podležu obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Obveznik koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkih automobila, jahti, čamaca i vazduhoplova, nema pravo ni na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke objekata za smeštaj tih dobara 

 

12.Propisane su izmene u definisanju slučajeva u kojima se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen. -Od 01.01.2013.god. za promet putničkih automobila i drugih navedenih dobara za koje obaveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza ili je kod nabavke oporezovan po propisima o oporezivanju imovine -U slučaju besplatnog davanja poslovnih uzoraka trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa, kao i reklamnog materijala i drugih poklona male vrednosti ( do 2.000,00 din. ) koji se daju povremeno različitim licima ( član 6. Stav 1. Tačka 3) I 4) Zakona o PDV-u ). -Deo imovine kao celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca imovine ( član 6. Stav 2. Zakona o PDV ). 

 

13.Propisano je da razlike po valutnoj klauzuli ne utiču na PDV obavezu. Razlike po valutnoj klauzuli, bez obzira na to da li je ugovoren srednji ili prodajni kurs centralne ili poslovne banke, ne menjaju osnovicu za obračun PDV, odnosno ne zahtevaju promenu PDV obaveze. Ovo pod uslovom da se primenjuje isti kurs ( srednji ili prodajni kurs centralne ili poslovne banke ) za utvrđivanje PDV osnovice a koji važi na dan nastanka poreske obavezei isti kurs ( srednji ili prodajni ) za plaćanje ugovorene naknade u stranoj valuti, a koji važi na dan plaćanja naknade za izvršeni promet dobara I usluga. 

 

14.Propisan je rok u kojem obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza. Predviđeno je da obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od 5 godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo. 

 

15.Propisan je rok u kojem je obveznik dužan da čuva evidenciju I dokumentaciju na osnovu koje vodi evidenciju. Propisano je da je obveznik dužan da čuva evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje vodi evidenciju do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV, odnosno najmanje 10 godina po isteku kalendarske godine od momenta prve upotrebe objekata i završetka ulaganja u objekte. 

 

16.Obračun PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, obavezan je da izvrši primalac tih dobara i usluga. Propisano je da obavezu obračunavanja PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, ima primalac tih dobara i usluga. Obaveza obračuna PDV nastaje danom kada se najranije izvrši ili promet dobara i usluga ili plaćanje avansa u novcu pre izvršenog prometa dobara i usluga. PDV se obračunava po stopi od 20% internim obračunom. 

 

17.Povećan je rok za podnošenje poreske prijave sa 10 na 15 dana za mesečne poreske obveznike, a za tromesečne na 20 dana od isteka poreskog perioda. Produžen je rok za podnošenje poreske prijave i to : -za mesečne poreske obveznike rok je 15 dana po isteku poreskog perioda -za tromesečne poreske obveznike rok je 20 dana po isteku poreskog perioda Ovo znači da poreski obveznici čiji je poreski period kalendarski mesec, poresku prijavu za januar 2013.god. treba da podnesu do 15.02.2013.god., a obevznici čiji je poreski period kalendarsko tromesečje poresku prijavu za prvo tromesečje 2013.god. treba da podnesu do 20.04.2013.god. Napominjemo da obveznici PDV poresku prijavu za poslednji poreski period u 2012.god. treba da podnesu do 10.01.2013.god. 

 

18.Propisano je poresko oslobođenje za dobra koja se uvoze na osnovu zamene u garantnom roku. PDV se ne plaća na uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku, jer nije izršen promet. 

 

19.Propisana je obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za investiciona ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte. Propisana je obaveza ispravke prethodnog poreza za opremu i objekte za koje je ostvaren prethodni porez prilikom nabavke kao i za izvršena ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte, osim za ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekta, ako se u periodu od deset godina od dana završenog ulaganja izmene uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top