Objavljen je Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji stupa na snagu 12.12.2012. godine, a primenjuje se od 1. januara 2013.godine. Iako se ova novina primenjuje od 1.1.2013. godine, zbog mogućeg odlučivanja obveznika da se opredele za ovaj sistem plaćanja PDV, pre bilo čega drugog, moramo istaći sledeće: Lica koja su se evidentirala u PDV u toku 2012. godine, bilo kao novoosnovani privredni subjekti ili kao lica koja su ostvarila promet preko 4.000.000 dinara, ne mogu se opredeliti za plaćanje PDV po naplaćenom potraživanju, dok ne prođe 12 meseci od dana otpočinjanja PDV aktivnosti!! Sistem naplate može da primeni oveznik PDV:

 

- čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 50.000.000 dinara,

- koji je u tom periodu (prethodnih 12 meseci) neprekidno bio u PDV,

- da je u prethodnih 12 meseci podnosio PPPDV u roku,

- da u tom periodu nisu prestali uslovi za obračunavanje PDV po sistemu naplate (napomena: ovaj uslov je primenjiv samo za one obveznike koji se ponovo ukuljučuju u sistem plaćanja PDV po naplaćenom potraživanju, jer su pre toga prestali da primenjuju sistem naplate);

- koji je za to dobio odobrenje nadležnog poreskog organa na osnovu podnetog zahteva.

 

Dakle, već se iz navedenog vidi koji su razlozi u pitanju kada ističemo da lica koja su ušla u PDV tokom 2012, ne mogu da podnesu zahtev za plaćanje PDV po sistemu naplate, dok ne protekne rok od 12 meseci od otpočinjanja PDV aktivnosti. 

 

Sistem naplate ne može se primeniti u sledećim slučajevima: - kod prometa objekata, ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata i vlasničkih udela na tim objektima, - kod prenosa celokupne ili dela imovine za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, - kod prometa dobara i usluga za koji je obveznik PDV poreski dužnik kao primalac dobara i usluga (promet sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama, promet građevinskih objekata i promet dobara i usluga u građevinarstvu, promet izvršen od strane stranog lica), - kod prometa dobara i usluga koji se vrši u skladu sa čl. 35. i 36. ZPDV, ( promet turističkih agencija i promet polovnih,umetničkih I kolekcionarskih dobara i antikviteta ) - kod prometa dobara i usluga koji se vrši povezanim licima u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. 

 

To znači da obveznici PDV koji ispunjavaju propisane uslove za primenu sistema naplate i kojima je Poreska uprava odobrila takav način plaćanja PDV, ne mogu da ga primenjuju kada obavljaju neki od navednih prometa za koji je isključena mogućnost primene sistema naplate. U tom slučaju, za pobrojane oblike prometa dobara i usluga, primenjivaće standardni način obračunavanja i plaćanja PDV, kao i prava na odbitak prethodnog poreza. 

 

 

Otpočinjanje primene sistema naplate Obveznik PDV čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 50.000.000 dinara i koji je u tom periodu neprekidno bio evidentiran za obavezu plaćanja PDV može da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za odobravanje plaćanja poreske obaveze po naplaćenom potraživanju za izvršeni promet dobara i usluga. Po proveri ispunjenosti uslova, nadležan poreski organ izdaje obvezniku PDV potvrdu o odobravanju sistema naplate, što znači da obveznik PDV: - primenjuje sistem naplate od prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kojem je primio potvrdu od PU (odobrenje), -plaća PDV po sistemu naplate (u poreskom periodu kada ostvari naplatu, i to srazmerno ostvarenoj naplati), -izdaje račun u skladu sa članom 42. Zakona, u kojem navodi da za taj promet dobara i usluga "primenjuje sistem naplate", -ima pravo na odbitak prethodnog poreza, a pod uslovom da je prethodnom učesniku u prometu platio obavezu za promet dobara i usluga, srazmerno plaćenoj obavezi,odnosno da je plaćen PDV pri uvozu dobara.

 

Međutim, ukoliko obveznik ne naplati potraživanje u roku od 6 meseci, dužan je da izmiri poresku obavezu za izvršen promet dobara ili usluga, za poreski period u kom je istekao rok od 6 meseci. Napominjemo da nije propisano da istekom tog roka od 6 meseci, kada mora da izmiri svoju poresku obavezu, stiče pravo na odbitak PDV za nabavke koje on u tom periodu nije platio svom dobavljaču. 

 

Za obveznike PDV koji imaju odobren sistem naplate: - poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec; - rok za predaju poreske prijave i plaćanje PDV u srazmeri sa naplaæenim potraživanjem je 15 dana po isteku poreskog perioda. 

 

 

Šta se smatra naplatom potraživanja u smislu Zakona o PDV Naplatom potraživanja se smatra: 1) prijem gotovine, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u gotovom novcu; 2) prijem novčanih sredstava na tekući račun, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje uplatom na tekući račun; 3) prijem čeka, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem čeka – Naplata potraživanja prijemom čeka smatra se izvršenom danom koji je na čeku naznačen kao datum izdavanja čeka (stav 2. člana 2. Pravilnika); 4) izdavanjem potvrde (slipa) o izvršenom plaćanju, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem kartice; 5) podnošenjem menice na isplatu, odnosno prenos (indosiranje) menice, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem menice; 6) zaključivanje ugovora o prebijanju (kompenzaciji); 7) zaključivanje ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) u svojstvu ustupioca potraživanja, odnosno ugovora o prodaji potraživanja; 8) prihvatanjem uputa u svojstvu primaoca uputa datog uputiocu, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje na osnovu ugovora o upućivanju (asignaciji) zaključenog između uputioca i upućenika, odnosno između uputioca, upućenika i primaoca uputa - Kada je ovaj ugovor zaključen između uputioca I upućenika, prihvatanje uputa daje se posebnim dokumentom; 9) pristankom na ugovor o preuzimanju duga zaključenog između dužnika - lica kome je izvršen promet dobara ili usluga i preuzimaoca duga; 10) sticanjem prava raspolaganja na dobrima, odnosno primanjem usluga, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u dobrima i uslugama; 11) prijem novčanih sredstava od komisionara, odnosno konsignatera, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje od ovih lica; 12) prijem novčanih sredstava od lica koje naplaćuje potraživanje u ime i za račun obveznika PDV - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga. 

 

Ugovori, pristanak na ugovor o preuzimanju duga i sl., moraju biti u pisanoj formi, odnosno u formi elektronskog dokumenta izdatog u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument. 

 

Delimično naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdat jedan račun, smatra se da je za svaki od tih prometa delimično naplaćeno potraživanje srazmerno učešću naknade za svaki pojedinačni promet u ukupnoj naknadi za sve promete za koje je račun izdat. 

 

Ako je naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdato više računa, pri čemu je naplaćeni iznos potraživanja manji od zbira iznosa potraživanja po tim računima, smatra se da je naplata potraživanja izvršena po redosledu po kojem su prometi izvršeni, a ako je istog dana izvršeno više prometa - po redosledu izdavanja računa za te promete. 

 

 

Prestanak primene sistema naplate i obaveze obveznika Plaćanje PDV po naplaćenom potraživanju prestaje prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kojem obveznik, koji primenjuje ovaj sistem za određeni promet dobara ili usluga: - podnese zahtev za prestanak primene ovog sistema, ili - podnese zahtev za brisanje iz sistema PDV, ili - kada su nastale okolnosti zbog kojih se obvezniku PDV ne bi odobrio sistem naplate od strane nadležnog poreskog organa pri podnošenju zahteva za odobravanje ovog sistema. 

 

Međutim, prestanak primene sistema naplate, za obveznika PDV koji ga je primenjivao, znači da mora da ispuni sledeće obaveze: - da za poslednji poreski period, odnosno period u kojem je prestao sa PDV aktivnošću, plati i poresku obavezu za promet dobara i usluga za koji nije naplatio potraživanje, i u ovom slučaju - ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu kojem nije platio obavezu za promet dobara i usluga, odbije kao prethodni porez u skladu sa ovim zakonom. 

 

Da zaključimo: - Lica koja nisu kontinuirano u PDV 12 meseci - ne mogu podneti zahtev za plaćanje PDV po naplaćenoj realizaciji; - Lica koja su bila kontinuirano u PDV 12 meseci pre podnošenja zahteva za primenu sistema naplate - morala su da redovno dostavljaju PPPDV; - Lica koja u prethodnih 12 meseci imaju ukupan promet dobara i usluga veći od 50.000.000 dinara - ne mogu podneti zahtev za plaćanje PDV po naplaćenoj realizaciji. 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Go to top