Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji uredjuje se postupak utvrdjivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji. 

Ovim zakonom obrazuje se Poreska uprava kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i uredjuju njenu nadležnost i organizaciju. 

Zakon se primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrdjuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama. 

Zakon propisuje načela poreskog postupka, ko su stranke u poreskom postupku, poresku obavezu, prava i obaveze poreskih obveznika, njihovu identifikaciju i registraciju, sam poreski postupak, vrste poreskih prijava, njihovo podnošenje i izmene, utvrdjivanje i naplatu poreza, kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, prinudnu naplatu, zalogu, utvrdjivanje i naplatu poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze, zatim postupak u poreskoj kontroli i kancelarijskoj kontroli, terensku kontrolu, poreske prekršaje, postupak primene pravnog leka, pružanje pravne pomoći i u celosti reguliše radno-pravni status zaposlenih u Poreskoj upravi. 

 

VAŽECI ZAKONI iz ove oblasti

Važeći zakon je zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji „Sl.glasnik RS“ broj 80/2002.....2/2012.

 

KAZNENE ODREDBE
Kaznene odredbe za prekršaje propisane ovim zakonom i drugim poreskim propisima po članu 179 propisana je novčana kazna od 100.000,00-600.000,00 dinara za pravna lica, od 5.000,00-30.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 50.000,00-3000.000,00 dinara za preduzetnika.
U stavu 4 istog člana, za manje teške prekršaje propisane su nočane kazne za pravno lice od 100.000,00-300.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 5.000,00-15.000,00 dinara, za preduzetnika od 25.000,00-150.000,00 dinara. A u stavu 5 istog člana za najlakši prekršaj propisana je novčana kazna od 100.000,00-150.000,00 za pravno lice odnosno 5.000,00-7.000,00 za odgovorno lice u pravnom licu odnosno 12.500,00-75.000,00 dinara za fizičko lice.

Novčanom kaznom od 5.000,00-50.000,00 dinara po članu 180 kazniće se za prekršaj fizičko lice koje nije preduzetnik. 

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top