Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit za 2013 godinu se predaje do 30.juna 2014.godine. za mala pravna lica se predaju:  poreska prijava (obrazac PDP), poreski bilans (obrazac PB1), poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (obrazac PK) i obračun amortizacije stalnih sredstava (obrazac OA). Novina je da se od ove godine ne predaju bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i slično. Poreska stopa je 15%.

 

 Izmene koje se primenjuju u odnosu na 2012 godinu su:

  • Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine, sportske namene iznose 5% ukupnih prihoda
  • Ulaganja u oblasti kulture uključujući i kinematografsku delatnost iznose 5% ukupnog prihoda
  • Izdaci za reklamu i propagandu su 10% ukupnog prihoda
  • Za velika i srednja pravna lica priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 20% od izvršenog ulaganja s tim što ne može biti veći od 33% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje
  • Priznavaće se pojedinačni otpis potraživanja od kupaca koji su utuženi, za koja su potraživanja prijavljena u likvidacionu odnosno stečajnu masu kao i za koje je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja
  • U ostalom nema izmena u odnosu na sastavljanje poreskih obrazaca za 2012 godinu.

Posebnu pažnju treba obratiti korekciji rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena. Poreski obveznik treba da priloži uz poreski bilans dokumentaciju u vezi sa obračunom transfernih cena. 

 

Očekuju se promene u obrascima. 

 

KAZNENE ODREDBE
povećan je iznos novčane kazne za obveznika ukoliko učini neku od prekršajnih radnji propisane u članu 112 Zakona.
Kazna za pravna lica povećava se na iznos od 100.000,00-2.000.000,00 dinara
a kazna za odgovorno lice nije menjana i iznosi od 2.500,00-20.000,00 dinara.

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top