Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Šta se smatra prihodom od samostalne delatnosti?

Prihod ostvaren od privrednih delatnosti,uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva, pružanja profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu  porez ne plaća po drugom osnovu.Takođe se smatra i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ( vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su registrovane kao samostalne delatnosti kod nadležnih organa. 

Ko je poreski obveznik na prihode od samostalne delatnosti?

Fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem navedenih delatnosti i svako drugo fizičko lice tj.preduzetnik koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva je fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisaima koji uređuje tu oblast i koje vodi poslovne knjige u skladu sa čl.43. stav 2. ovog zakona.

Šta je poreska osnovica?

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti jeste oporeziva dobit, koja se utvrđuje u poreskom bilansu

 (PB-2) usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha (BU) ,sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzenik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisaima iz ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodtvo.

U poreskom bilansu preduzetnik iskazuje u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, usklađivanje prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka i poreski tretman gubitaka iz ranijih godina.

Amortizacija stalnih sredstava koje je preduzetnik iskazao u svojim poslovnim knjigama priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Ko su povezana lica sa preduzetnikom?

Licima povezanim sa preduzetnikom, pored fizičkih lica i pravnih lica koja imaju to svojstvo prema odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, smatraju se članovi porodice obveznika, braća i sestre obveznika,roditelji bračnog druga i pastorci.

Poreska stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti iznosi 10 %.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

  

Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promenena način određen ovim zakonom, ažurno i uredno.Knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je prihod ostvaren, knjiženje troškova u roku od sedam dana od dana njihovog nastanka.  

  

Preduzetnik koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva dužan je da da poresku prijavu iporeski bilan podnese nadležnom poreskom  organu najkasnije do 15.marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez. 

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti dužan je da podnese najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosono procenu prometa do kraja prve poslovne godine. 

  

Preduzetnik koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana prestanka. 

   

Šta TRGOSERVIS nudi klijentu 

 

U okviru našeg poslovanja nudimo sledeće:  

  1. stručne konsultacije u navedenoj oblasti 
  2. pomoć pri utvrđivanju poreskih i drugih obaveza 
  3. obračun obaveza na osnovu dostavljanja dokumentacije 
  4. izradu i predaju poreskih prijava 
  5. izrada periodičnih i godišnjih izveštaja iz navedene oblasti 
  6. uplata utvrđenih oblasti  

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

Zakon o porezu na dohodak građana  

,,Sl.glasnik RS" BR.24/01, 80/02,-dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/2006-ispr., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11-odluka US , 7/12-usklađeni din.izn., 93/12, 114/12-odluka US , 8/13-usklađeni din.izn., 7/13, 48/13-isprav

 

Novosti:

  • u slučaju kada se preduzetnik opredeli na isplatu lične zarade dužan je da  u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 01.januara naredne godine, s tim da opredeljenje ne može da menja u toku poreskog perioda, tako da ono važi za celu narednu kalendarsku-poresku godinu 
  • izuzetno , s obzirom na vreme donošenja novog zakona, propisuje se da je preduzetnik koji se opredeljuje da isplaćuje ličnu zaradu u 2014 godini, dužan da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o tome najkasnije do 31. januara 2014 godine  

 

Kontakt osoba

Zorica Apić 021 / 475-40-56, 475-40-36

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top