Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Oporezivanje imovine u Republici Srbiji regulisano je kroz tri oblika poreza i to:

  1. Porez na imovinu
  2. Porez na nasledje i poklon
  3. Porez na prenos apsolutnih prava

 

POREZ NA IMOVINU

 

Predmet oporezivanja je pravo na nepokretnosti: 

  • pravo svojine, odnosno na pravo svojine na gradjevinskom zemljištu površine preko 10 ari
  • pravo stanovanja
  • pravo zakupa stana ili stambene zgrade za period duži od 1 godine
  • pravo zakupa gradjevinskog zemljišta odnosno poljoprivrednog zemljišta površine preko 10 ari
  • pravo korišćenja gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
  • Obveznici poreza su pravna i fizička lica koji su imaoci nekog od prava na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, korisnik nepokretnosti i primalac lizinga na državinu i korišćenje nepokretnosti.

 

POREZ NA NASLEDJE I POKLON

 

Obveznik poreza je naslednik odnosno poklonoprimac prava na nepokretnosti na teritoriji republike, odnosno naslednik ili poklonoprimac-rezident republike za ostale stvari ili prava nezavisno od toga gde se ona nalaze. Naslednik, odnosno poklonoprimac nerezident obveznik je poreza samo za stvari i prava, osim na nepokretnosti, na teritoriji republike. 

Poreska osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost poklonjene imovine na dan nastanka poreske obaveze. 

Poreske stope su proporcionalne.

 

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 

Plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon, prava korišćenja gradjevinskog zemljišta, prava na eksproprisanoj nepokretnosti, davanja gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na period duži od jedne godine.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti, u kom slučaju nadležni poreski organ može da utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. 

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%. 

Zakon je predvideo poreska oslobodjenja u slučajevima kada se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća.

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top