Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Cene po kojima se odvijaju transakcije izmedju dva povezana lica, utiču na rezultat i osnovicu za oporezivanje kod oba povezana lica i u toj situaciji postoji mogućnost kontrole i uticaja na poslovne odluke povezanih lica kao poreskih obveznika što može imati nepovoljan uticaj na poreske prihode države. Transakcije medju povezanim licima se nazivaju kontrolisanim transakcijama a cene po kojima se dobra ili usluge razmenjuju izmedju povezanih lica su transferne cene ili kontrolisane cene ili prenosne cene. 

 

Zakonske definicije: 

  • Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama, sredstvima ili stvaranjem obaveza medju povezanim licima
  • Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke
  • U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kotrole nad obveznikom
  • Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji pored slučaja predvidjenog u stavu 3 i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja 
  • Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome kao i kod obveznika ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predvidjen u stavu 3 i 4 ovog člana
  • Licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci kao i braća i sestre i roditelji bračnog i vanbračnog druga, lice koje je sa obveznikom povezano na način predvidjen u stavu 3 i 4 ovog člana
  • Izuzetno od stava 2 do 6 ovog člana, licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (poreski raj)

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

Važeći zakoni: zakon o porezu na dobit pravnih lica, pravilnik o transfernim cenama, pravilnik o sadržaju poreskog bilansa, pravilnik o jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom, zakon o porezu na dohodak gradjana, ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

KAZNENE ODREDBE
Kaznene odredbe: novčanom kaznom od 100.000,00 do 2.000.000,00 kazniće se za prekršaj obveznik ako u poreskom bilansu ne iskaže posebno vrednost transakcija sa povezanim licima po transfernim cenama ili ako propusti da priloži ili dopuni dokumentaciju u roku koji mu je ostavljen opomenom.
Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.
Preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara. 

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kursna lista

Prijava na sajt

Go to top