Šta je bitno da klijent zna iz ove oblasti

 

Preduzetnik je definisan kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. U odnosu na stari Zakon o privatnim preduzetnicima, u novom zakonu nema odredbi o ortačkoj radnji te iz toga proizilazi da fizička lica ne mogu više osnovati ortačku radnju a novim zakonom je propisano da vlasnici postojećih ortačkih radnji su dužni da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva propisanu ovim zakonom, najkasnije do 01.03.2013.godine. Takođe, ako vlasnici postojećih ortačkih radnji registru privrednih subjekata ne prijave promenu pravne forme u roku (do 01.03.2013), registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti će ih prevesti u pravnu formu ortačkog društva. 

Takođe, novim zakonom za razliku od prethodnog nisu propisani opšti uslovi za obavljanje delatnosti koje fizičko lice mora da ispunjava u pogledu zdravstvene sposobnosti i uslova za obavljanje delatnosti u određenom prostoru.

Nadalje propisano je da fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno. 

Posebno je istaknuto da individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno. 

Preduzentik se registruje na neodređeno ili na određeno vreme a što se tiče imovine i odgovornosti za obaveze propisano je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra. 

O poslovnom imenu preduzetnika: preduzetnik obavlja delantost pod poslovnim imenom. A poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži: ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i sedište. Može da sadrži i: poseban naziv kao i oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja preduzetnika.

Poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. 

Preduzentik može da koristi i skraćeno poslovno ime koje obavezno sadrži naziv i pravnu formu. Poslovno ime društva je na srpskom jeziku na ćiriličkom ili latiničnom pismu.

Poslovno ime preduzetnika ne može biti tako da: vređa javni moral, izaziva zabludu u pogledu pravne forme, izaziva zabludu u pogledu pretežne delatnosti. 

Sedište preduzetnika je propisano kao mesto iz koga upravlja obavljanjem delatnosti. Preduzetnik može obavljati delatnost i izvan sedišta u skladu sa Zakonom (izdvojeno mesto). Izdvojeno mesto registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. Preduzetnik može obavljati delatnost i van određenog prostora kada je po prirodi same delatnosti takvo obavljanje delatnosti jedino moguće ili uobičajeno. Preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu. 

Mesto obavljanja delatnosti mora ispunjavati uslove utvrđene propisima za obavljanje te delatnosti. Preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane uslove. Uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti. 

Preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu-poslovođi. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika a ovlašćenje može biti opšte ili ograničeno na jedno ili više izdvojenih mesta obavljanja delatnosti. Preduzetnik iz opravdanih razloga privremene odsutnosti može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva. Propisani su izuzetci i uslovi pod kojima član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa ali nije propisano šta se smatra ko su članovi porodičnog domaćinstva preduzetnika. 

 

Preduzetnik može da prekine obavljanje delatnosti u određenom periodu s tim da istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost i to registruje u skladu sa zakonom o registraciji s tim da to ne može uraditi retroaktivno.

Preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz Registra privrednih subjekata a to se vrši zbog prestanka obavljanja delatnosti koje može biti odjavom ili po sili zakona. Brisanje iz registra se ne može vršiti retroaktivno.

 

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delantosti u formi privrednog društva, i ovo je veoma interesantna odredba za one preduzetnike koji iz bilo kog razloga žele da promene obavljanje delatnosti u formi preduzetničke radnje i nastave u formi privrednog društva. Treba doneti odgovarajuću odluku i zatim se vrši istovremeno brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata i registacija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva. U prethodno navedenom slučaju nakon gubitka svojstva preduzetnika, to fizičko lice ostaje odgovorno celukopnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra. 

 

 

U vezi poreza na dohodak bitno je da pročitate:

 

VAŽEĆI ZAKONI iz ove oblasti

 

Novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 04 jula 2011 godine a primenjuje se od 01 februara 2012 godine regulisan je pravni položaj preduzetnika u sklopu samog zakona a ne kako je to do sada bilo posebnim Zakonom o privatnim preduzetnicima čija je primena prestala da važi danom početka primene Zakona o privrednim društvima.

 

KAZNENE ODREDBE
Što se tiče prekršajne odgovornosti preduzetnika, ona je propisana kao novčana kazna u rasponu od 50.000,00 dinara do 200.000,00 dinara za 6 tačaka uz mogućnost oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja kao i  izricanje mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 meseci do godinu dana. Kao blaža mera predviđena je naplata novčane kazne na licu mesta u iznosu od 20.000,00 dinara. 

 

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Go to top